Stadgar

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Dalslands medeltidsförening

 

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Färgelanda kommun.

 

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund.

 

§4 Syfte

Förenings syfte är att främja utvecklingen av levande rollspel i västsverige genom att driva ett lajvområde och hjälpa till att samordna lajvgrupper och projekt, i en anda som syftar till att ge utrymme för en trygg ungdomsmiljö, utbildning och att ha roligt.

 

§5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

§6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

 

§7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att meddela föreningen detta skriftligen. För att erhålla fullvärdigt medlemskap behöver medlemen betala eventuell medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på Föreningsmötet. Om föreningen väljer att skapa medlemsformer som i rättighet skiljer sig från en Fullvärdig medlem, skall detta tydligt beskrivas för medlem samt att val av medlemsform görs av den blivande medlemmen. Detta innebär att han/hon gör ett informerat och aktivt val om vilken medlemsform som önskas.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängningen av medlemmen måste diskuteras på nästa Föreningsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen kan upphäva avstängning. För att upphäva uteslutning krävs beslut på Föreningsmöte.

Not: Definition av fullvärdig medlem finns i Ledhunden

 

§8 Styrelsen

Föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse i vilken

skall ingå följande av Föreningsmötet valda ledamöter:

- Ordförande

- Kassör

- Ledamöter - till det udda antal Föreningsmötet bestämmer

På följande ledamotposter kan samma person inte inneha flera poster; Ordförande, Information och medlem, Område, Logistik.

På följande ledamotposter kan samma person inneha flera poster; Kassör, Utbildning, Samordning, Bidrag.

Styrelsen väljs på valmötet och tillträder direkt efter årsskiftet. Valbar är Fullvärdig medlem i föreningen.

Not: Beskrivning av ledamotposter finns i Ledhunden

 

§9 Styrelsens verksamhet

Styrelsen skall leda föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och Föreningsmötets direktiv. Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på Föreningsmöten och övrig verksamhet.

Styrelsen skall till årsmötet avge berättelse över sin verksamhet.

 

§10 Styrelsens sammanträden

Föreningens styrelse skall ha minst sex ordinarie sammanträden. Medlemmar har närvarorätt och om styrelsen så beslutar yttranderätt, men ej rösträtt, på sammanträdena. Styrelsen kan vid behov besluta att specifika punkter eller hela mötet skall hållas stängt för medlemmar. Detta skall tydligt framgå i mötesannonseringen.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Protokollen skall justeras. Justerade protokoll förvaras i pärm samt eventuellt elektroniskt och förvaltas av Ordförande. Medlem kan begära att få läsa protokoll från öppna punkter och möten. Protokollen bör finnas lättillgängliga för medlemmar att läsa.

Not: Styrelsens sammanträden måste i god tid annonseras ut till föreningensmedlemmar.

 

§11 Formalia i styrelsen

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Vid omröstning som ej avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträtts av ordföranden. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

§12 Styrelsens mandattid

Samtliga styrelseledamöter väljs för kalenderår. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång och ny ledamot väljs, skall denne väljas för återstoden av mandattiden. Val av ny ledamot kan endast ske via, av styrelsen kallat, Extra Föreningsmöte.

 

§13 Valbarhet

Endast fullvärdig medlem i föreningen kan väljas till befattningshavare inom föreningen.

 

§14 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen eller utbildad revisor.

 

§15 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är fullvärdig medlem i föreningen.

 

§16 Föreningsmötet

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmötet skall sammanträda minst 3 gånger per år. Till Föreningsmötet har fullvärdig medlem motionsrätt enligt i §16 definierat förfarande.

Plats bestäms av föregående Föreningsmöte. Det åligger styrelsen att bestämma datum för mötet. Genom styrelsens försorg skall skriftlig kallelse med dagordning och övriga handlingar utsändas till medlemmar senast 30 dagar före Föreningsmötet. Eventuella motioner ska inkomma senast 20 dagar före mötet och kallelsen skall då kompletteras med dessa samt styrelsens svar senast 10 dagar före mötet. Justerat mötesprotokoll jämte bilagor skall distribueras till medlemmarna senast 30 dagar efter Föreningsmötet.

 

§16:1 Föreningsmöte 1

Första ordinarie Föreningsmöte skall hållas tidigast 1 februari och senast den 31 mars

Agenda vid första ordinarie Föreningsmöte

Vid mötet skall minst följande frågor behandlas:

1.Mötet öppnas.

2.Val av mötesordförande.

3.Val av protokollförare vid mötet.

4.Val av två justeringspersoner samt val av två rösträknare.

5.Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

6.Fastställande av röstlängd vid mötet.

7.Fastställande av dagordningen.

8.Eventuella stadgeändrande motioner

9.Eventuella övriga motioner

10.Föredragning av Föreningens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för föregående år.

11. Fastställande av resultat-, och balansräkning samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse.

12.Fastställande av slutgiltigt tema och slutgiltig verksamhetsplan för verksamhetsåret.

13.Fastställande av slutgiltig budget för verksamhetsåret.

14.Eventuella övriga propostioner

15.Val av ort för nästa Föreningsmöte

16.Övriga ärenden.

17.Mötet avslutas.

 

§16:2 Föreningsmöte 2

Andra ordinarie Föreningsmöte skall hållas tidigast 1 juni och senast 31 juli.

Agenda vid andra ordinarie Föreningsmöte

Vid mötet skall minst följande frågor behandlas:

1.Mötet öppnas.

2.Val av mötesordförande.

3.Val av protokollförare vid mötet.

4.Val av två justeringspersoner samt val av två rösträknare.

5.Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

6.Fastställande av röstlängd vid mötet.

7.Fastställande av dagordningen.

8.Halvårsredovisning av verksamhetsplan

9.Halvårsredovisning av budget

10.Eventuella standgeändrande motioner

11.Eventuella övriga motioner

12.Eventuella propositioner

13.Val av ort för nästa Föreningsmöte

14.Övriga ärenden.

15.Mötet avslutas.

§16:3 Föreningsmöte 3

Tredje ordinarie Föreningsmötet skall hållas tidigast den 1 oktober och senast den 31 november.

Agenda vid tredje ordinarie Föreningsmöte

Vid mötet skall minst följande frågor behandlas:

1.Mötet öppnas.

2.Val av mötesordförande.

3.Val av protokollförare vid mötet.

4.Val av två justeringspersoner samt val av två rösträknare.

5.Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

6.Fastställande av röstlängd vid mötet.

7.Fastställande av dagordningen.

8.Eventuella stadgeändrande motioner

9.Eventuella övriga motioner

10.Fastställande av Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11.Fastställande av preliminärt tema och preliminär verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

12.Fastställande av preliminär budget för kommande verksamhetsår

13.Eventuella övriga propositioner

14.Val av styrelse för kommandeverksamhetsår

a.Val av Kassör

b.Beslut om antal ledamöter

c.Val av ledamöter

d.Tal av inkommande Ordförandekandidat/er och därefter val av Ordförande15.Utseende av valnämnd

16.Val av en revisor och en revisorssuppleant för en mandatperiod på två år

17.Val av ort för nästa Föreningsmöte

18.Övriga ärenden.

19.Mötet avslutas.

 

§17 Extra Föreningsmöte

Om styrelsen vill, eller lekmannarevisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 

§18Firmateckning

Ordförande och kassör har rätt att agera firmatecknare i förening eller var för sig.

 

§19 Rösträtt

Endast fullt betalande medlem sedan minst 30 dagar som är närvarande har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

 

§20 Röstetal

Då inte annat angivits i stadgarna skall Föreningsmötets beslut fattas genom enkel majoritet. Omröstning skall vara öppen i samtliga frågor om inte sluten votering begärs. Om sluten omröstning begärs skall så ske. För att bli vald vid omröstning i personvalsfrågor krävs absolut majoritet. Vid lika röstetal skall lottning ske i val- och avgiftsfrågor. I övriga frågor äger ordförande utslagsröst. Då stadgarna kräver kvalificerad majoritet förstås härmed, att minst två tredjedelar av de närvarande rösterna är för förslaget.

Not:

- Enkel majoritet (en rösts övervikt) är antingen relativ eller absolut.

- Relativ majoritet innebär, att de/den, som erhållit högsta antal röster, är valda/vald oberoende av hur nämnda antal röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

- Absolut majoritet utgör mer än hälften av antalet röster.

- För kvalificerad majoritet krävs minst 2/3 av rösterna.

- Omröstning är medlems möjlighet att ta ställning i en fråga sker vanligtvis medles acklamation men ven genom votering

- Votering innebär röstning sker med valsedlar eller handuppräckning

- Acklamation innebär röstning med hjälp av rösten

 

§21 Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut med enkel majoritet på ett Föreningsmöte. Detta förutsatt att stadgeändringen inkommit i tid och på korrekt sätt innan Föreningsmötet. Eventuella motioner skall inkomma senast 20 dagar före mötet. Det är sedan styrelsens skyldighet att förmedla förslaget till medlemmarna enligt gängse rutin för kallelse till Föreningsmöte.

För att införa en rättning eller förändring av text som inte på något sätt förändrar andemeningen med paragrafen så räcker det med ett enhälligt beslut på ett styrelsemöte eller med enkel majoritet på ett föreningsmöte.

Ändring av stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§24) och upplösning (§26) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 

§22 Att frångå stadgarna

Föreningens stadgar kan frångås genom enhälligt beslut vid Föreningsmöte. Frågan om att frångå stadgarna kan ej väckas mer än en gång per Föreningsmöte för samma ärende.

 

§23 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på Föreningsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista Föreningsmötet.

Epost

dmfstyrelsen[at]gmail.com

 

Adress

Dalslands medeltidsförening

c/o Lars Lagerström

Lilla Björn 26

415 16 Göteborg